Algemene voorwaarden – Rhedelijk Cultureel voor het onderwijs

Algemene voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden maken deel uit van de door Stichting Rhedelijk Cultureel uitgebrachte offertes en overeenkomsten.

Begripsbepalingen

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Stichting Rhedelijk Cultureel, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer 63925834 gevestigd en kantoor houdende te Rheden.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stichting Rhedelijk Cultureel een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte vraagt.

De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Stichting Rhedelijk Cultureel tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opdracht tot het uitvoeren van lessen, workshops, masterclasses, voorstellingen of projecten en andere vormen van opleidingen.

Incompany opdrachten: cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen die door Stichting Rhedelijk Cultureel uitsluitend aan de opdrachtgever worden ­aangeboden.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Deze leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld.

De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever door middel van een per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging. Met een getekende overeenkomst wordt een verplichting aangegaan.

Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, evenals (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

Uitvoering en gedragsregels

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Bij uitvoering van opdrachten worden derden betrokken.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle door opdrachtnemer verstrekte gegevens, zoals onderzoeksmethoden en – gegevens, rapporten, adviezen, brochures, readers, project- en lesmateriaal, foto’s, video’s e.d. het auteursrecht op grond van de Auteurswet.

Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens, zoals onderzoeksmethoden en -gegevens, rapporten, adviezen, brochures, readers, lesmateriaal, foto’s en video’s e.d. zijn eigendom van opdrachtnemer of extern belegd intellectueel eigenaar en uitsluitend bestemd voor de overeengekomen opdracht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Geheimhouding

Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

Medewerking opdrachtgever

De opdrachtgever zal tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opdracht met goed gevolg te kunnen verrichten.

De opdrachtgever zal deelnemer(s) met zorgvuldigheid selecteren, motiveren en informeren over inhoud en werkwijze van lessen, workshops, voorstellingen, projecten of masterclasses als wel informatie verschaffen over zaken van organisatorische aard.

Benodigdheden van praktische aard (locatie, leermiddelen) zoals overeengekomen in de overeenkomst dienen gerealiseerd te worden overeenkomstig de specificaties van de opdrachtnemer.

Mochten deze zaken (lid 1 t/m 3) onvoldoende gerealiseerd worden dan kan dit aangemerkt worden als een vorm van overmacht en gelden de dienovereenkomstige bepalingen (artikel 8).

Annulering en wijziging

Annulering dient schriftelijk te geschieden. In geval van annulering of verschuiving van de onder artikel 2, lid 2 genoemde opdrachten of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever, geldt onderstaande vergoedingsregeling. Bij annulering vanaf 14 tot 7 dagen voor aanvang van de training wordt 50% van de oorspronkelijke vergoeding in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de opdracht wordt 100% van het oorspronkelijke tarief in rekening gebracht.

Voor wijzigingen van reeds geplande opdrachten en trajecten (uitvoeringsdata) gelden de bovenstaande annuleringstermijnen en verplichtingen (lid 2).

In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangebrachte deelnemer na aanvang van de opdracht de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige vermindering van de overeengekomen prijs.

Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer aan een opdracht te weigeren, indien opdrachtnemer van oordeel is dat de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen. Onder deze omstandigheden behoren gebruik van fysiek of verbaal geweld, alcoholgebruik en drugsgebruik.

Wijzigingen in de aard en de omvang van de overeenkomst dienen met opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen te worden.
Hoewel opdrachtnemer een verzoek om met wijzigingen van aard en omvang van de overeenkomst in te stemmen welwillend wil overwegen, is opdrachtnemer tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

Overmacht

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.

Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien medewerkers van opdrachtnemer als gevolg van onvoorziene omstandigheden (waaronder voor wat betreft de medewerkers begrepen: ziekte) niet beschikbaar zijn.

Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden enkel nadat de opdracht is uitgevoerd. Bij opdrachten gemoeid met grote bedragen (meer dan € 2000,00) kan voorafgaand aan de opdracht een overeenkomst tot voorafbetaling worden meegenomen in de offerte.

Tarief en kosten

De aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte respectievelijk de totstandkoming van de overeenkomst geldende vergoedingen, loonkosten en sociale- en overheidslasten c.q. belastingen, waaronder btw-heffingen.

Door middel van de offerte en overeenkomst wordt overeengekomen welke tarieven en kosten door opdrachtnemer in rekening zullen worden gebracht.

Tarieven worden per kalenderjaar vastgesteld. De geldende tarieven voor de opdrachtuitvoering is afhankelijk van het kalenderjaar waarbinnen de opdrachtuitvoering plaatsvindt.

Facturering

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na verzending van de factuur, onverminderd het recht van opdrachtnemer om vooruitbetaling te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.

Alle kosten die voor opdrachtnemer verbonden zijn aan de inning van hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door de opdrachtnemer aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 200,00.

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die geen onmiddellijk en direct gevolg is van handelingen of geleverde prestaties van opdrachtnemer, dus ook medewerkers of aangetrokken medewerkers van Stichting Rhedelijk Cultureel.

Indien opdrachtnemer, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de werknemers van opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden en verplicht zich opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van die werknemers.

Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunstactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden ontplooid dienen de deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.

Bij annulering op grond van dit artikel is opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade.

Indien opdrachtnemer wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij ter zake anders wordt beslist.

Klachtenregeling

Een klacht dient schriftelijk dan wel per email aan opdrachtnemer te worden gericht, binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht.

Opdrachtnemer behandelt de klant op de onderstaande wijze: de directie vraagt om meer informatie bij de medewerker(s) die op het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken; vraagt u eventueel om meer informatie; vraagt relevante derden eventueel om meer informatie; beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van betrokken partijen; neemt een definitief standpunt in; informeert u zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken na de indiening van de klacht – schriftelijk en met redenen omkleed over dit standpunt. Indien de behandeling van de klacht niet binnen deze termijn kan worden afgerond, doet de directie daarvan schriftelijk en met redenen omkleed mededeling aan u, onder vermelding van de termijn waarbinnen het oordeel over de klacht zal worden uitgebracht.

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u in beroep gaan bij het bestuur van stichting Rhedelijk Cultureel. Het advies van het bestuur wordt door Stichting Rhedelijk Cultureel als bindend beschouwd. Daaruit voortvloeiende consequenties worden door Stichting Rhedelijk Cultureel zo snel mogelijk afgehandeld

Opdrachtnemer zal het resultaat van de beslissing schriftelijk dan wel per email meedelen aan opdrachtgever.

Privacy reglement registratie persoonsgegevens ­deelnemers

Ten behoeve van de registratie en certificering van deelnemers, en het gebruik van foto- en videomateriaal legt Stichting Rhedelijk Cultureel persoonsgegevens vast in daartoe bestemde bronnen.

Deelnemers worden voorafgaand aan een deelname schriftelijk toestemming gevraagd akkoord te gaan met vastlegging van deze gegevens, geheel volgens de AVG-richtlijnen.

Stichting Rhedelijk Cultureel ziet er op toe dat ten aanzien van de organisatie en de beveiliging alle maatregelen in acht worden genomen welke zijn voorgeschreven in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Slotbepaling

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in het arrondissement Arnhem/Zutphen, onverminderd het recht van opdrachtnemer zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

Laatst gewijzigd op 8 augustus 2020.